NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Đề tài luận án tiến sỹ của Bệnh viện.

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral...

 

Thông tin đào tạo, bế giảng, tập huấn của Bệnh viện, bế giảng, tập huấn của Bệnh viện

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Hiển thị danh sách các công trình nghiên cứu khoa học về y tế

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Định hướng, chính sách và chiến lược phát triển của Bệnh viện

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Quy hoạch và xây dựng của Bệnh viện

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của Bệnh viện

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Xây dựng văn bản pháp luật của Bệnh viện

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Các công trình nghiên cứu tiêu chuẩn của Bệnh viện

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Liệt kê danh sách các hạng mục chi tiết của từng công trình

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry

 

Thông tin cán bộ phụ trách và các thành viên công trình nghiên cứu

Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry Our advanced curriculum prepares our doctoral candidates for a bright future in academia or industry